Zasady odstąpienia od umowy przez konsumentów

 

 1. W terminie 14 dni Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowyokreślone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać określony jest w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 1

ZASADY REKLAMACJI

 

W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:

 1. możliwość reklamowania towaru u Sprzedawcy - w takim przypadku reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez drogą elektroniczną na adres [email]">[email] lub pocztą na adres: Unimot Express Sp. z o.o. ul. Torowa 3b, 42-280 Częstochowa,
 2. możliwość skorzystania z uprawnień wynikających gwarancji udzielonej przez Producenta - w tym wypadku Klient reklamuje towar u Producenta, a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
 3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru od Sprzedawcy (paragon / faktura VAT).
 4. Brak sporządzenia „Protokołu Reklamacji”, o którym mowa powyżej, i przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu niekompletności przesyłki, niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem lub uszkodzenia mechanicznego towaru.
 5. Pracownicy Działu Reklamacji Sprzedawcy po otrzymaniu reklamacji niezwłocznie kontaktują się z Klientem i informują o procedurze reklamacyjnej.
 6. Sprzedawca udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia, za wyjątkiem reklamacji, dla których rozpatrzenia konieczne jest zawiadomienie Producenta i uzyskanie jego stanowiska.
 7. W przypadku reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój koszt, pod wskazany przez Sprzedawcę, po złożeniu reklamacji adres. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, sklep internetowy zwróci Klientowi środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.
 8. W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, wymiana jest dokonywana zgodnie z dostępnością produktu w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny towaru, który nie uległ wymianie.
 9. W przypadku uznania reklamacji ilościowej, Sprzedawca przesyła Klientowi brakujący towar, a w przypadku jego niedostępności w magazynie Sprzedawcy, dokonuje zwrotu gotówki stanowiącej równowartość tego towaru.

 

Załącznik nr 2

DRUK REKLAMACYJNY

 

..............dnia.................... 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR

 

Sporządzony w dniu _______________ w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr ____________

Imię i nazwisko nabywcy _______________________________________________________

Dokładny adres ______________________________________________________________

Nr telefonu  _____________________

Login __________________________

Data nabycia towaru ___________________ nr r-ku/FV _______________________________

z dnia __________________________

Nr zamówienia ___________________

Rodzaj towaru/nazwa towaru  ___________________________________________________

cena ______________________ data produkcji, nr partii _____________________________

Producent  __________________________________________________________________

Rodzaj reklamacji:

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

Towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem

 

Dokładny opis wad ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

jednostka odpowiedzialna za powstałe wady _______________________________________

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji ______________________________

___________________________________________________________________________

Opinia pracownika / rzeczoznawcy ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Decyzja pracownika handlu ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Imię i nazwiskosprawdzającego reklamację ___________________________________________

 

 

 

__________________________                         _______________________________

PODPIS                                                                                  PODPIS NABYWCY

 

 

Załącznik nr 3

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Unimot Express Sp. z o. o. al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): [email]">[email], numer telefonu +48 34 361 83 97 wew. 114,o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email]">[email]lub pismo wysłane pocztą na adres: Unimot Express Sp. z o. o. ul. Torowa 3b, 42-280 Częstochowa. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Załącznik nr 4

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Unimot Express Sp. z o. o.

Al.Poniatowskiego 1

03-901 Warszawa 

e-mail: [email]">[email]

 

 

Ja/My _________________________________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________

 

Data zawarcia umowy: _________________

 

_____________________________________

Imię i nazwisko

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

adres

ioleje.pl na Facebooku
Copyright © 2010 Unimot Express sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie sklepu: Internet Plus Częstochowa - strony internetowe